Vilkår for tilslutning til GlobalConnects fibernet

Marts 2020
Gennemgang af vilkår

Her kan du læse om de ’Vilkår for tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet, som gælder for din aftale med GLOBALCONNECT. Vilkårene er sammen med de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og GLOBALCONNECT. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her:
Ovenstående liste er kun et resumé af visse vigtige vilkår. Du skal være opmærksom på, at ’Vilkår for tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet’ gælder i deres helhed for aftalen mellem GLOBALCONNECT og dig som kunde.


Vilkår for tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet Marts 2020

Indholdsfortegnelse

1. Aftalen
Disse vilkår gælder for aftaler om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet, der ejes af GLOBALCONNECT (herefter GLOBALCONNECT).

En aftale om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet (tilslutningsaftalen) omfatter følgende:


Ved ’GLOBALCONNECTs fibernet’ forstås GLOBALCONNECTs offentlige elektroniske datakommunikationsnetværk, som er baseret på fiberteknologi.

Aftalen om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet omfatter ikke levering af teletjenester (internet, tv, telefoni).

Aftalen mellem kunden og GLOBALCONNECT er opfyldt, når tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet er etableret.

Det fremgår af GLOBALCONNECTs ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes til kunden pr. e-mail, jf. pkt. 2.A. Ordrebekræftelsen er sammen med disse vilkår grundlaget for aftalen mellem kunden og GLOBALCONNECT.

1.A. Aftale om abonnement på fiber bredbånd
Ved aktivering af kundens fibertilslutning på GLOBALCONNECTs fibernet, FORPLIGTES kunden til at indgå aftale om abonnement med tjenesteudbyder, der udbyder tjenester via GLOBALCONNECTs fibernet. Ved fravigelse af dette opkræves efter gældende prisliste jf. pkt. 5.D.

1.B. Forudsætninger for tilslutningsaftalen
Det er en forudsætning for aftalen om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet, at det er teknisk muligt at levere tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for det geografiske område, som er dækket af GLOBALCONNECTs fibernet, og at GLOBALCONNECT efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte kunden til fibernettet.

GLOBALCONNECT er berettiget til at annullere aftalen om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet i følgende tilfælde:
I sidstnævnte tilfælde kan GLOBALCONNECT give kunden tilbud om levering efter regning, således, at kunden selv afholder de ekstraordinære omkostninger til etableringen i tillæg til de sædvanlige priser for tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet. Kunden kan anmode om at få et prisoverslag, inden kundens endelige bestilling.

Kunden kan ikke gøre krav gældende overfor GLOBALCONNECT, hvis GLOBALCONNECT annullerer tilslutningsaftalen i ovennævnte tilfælde.

1.C. Fortrydelsesret for forbrugere
Privatkunder kan fortryde bestillingen af tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet i 14 dage regnet fra den dag, hvor kunden modtager ordrebekræftelsen fra GLOBALCONNECT.

Kunden kan fortryde bestillingen ved at kontakte GLOBALCONNECT Kundeservice, jf. pkt. 10. Hvis kunden bruger fortrydelsesretten, annulleres bestillingen, og GLOBALCONNECT refunderer alle eventuelle betalinger senest 14 dage fra den dato, hvor GLOBALCONNECT har modtaget kundens besked.

2. Aftalens parter
Parterne i denne aftale om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet er kunden og GLOBALCONNECT. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, jf. pkt. 5.D. og pkt. 5.E samt jf. pkt. 6.

Hvis installationsadressen er et parcelhus, et fritidshus eller et rækkehus/klyngehus/dobbelthus, som ikke er tilknyttet et boligselskab eller en boligforening, og kunden er lejer men ikke ejer ejendommen på installationsadressen, er det kundens ansvar at sikre, at ejeren forud har givet GLOBALCONNECT skriftlig tilladelse til, at ejendommen tilsluttes til GLOBALCONNECTs fibernet. Hvis kunden er lejer og uretmæssigt bestiller ejendommen tilsluttet til GLOBALCONNECTs fibernet, skal kunden dække GLOBALCONNECTs tab ved eventuelle krav fra ejendommes ejer om reetablering.

Hvis installationsadressen er en etagebolig/lejlighed eller et rækkehus/klyngehus, som er tilknyttet et boligselskab eller en boligforening, er det en forudsætning for aftalen om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet, at ejeren/administratoren af ejendommen forud har givet GLOBALCONNECT skriftlig tilladelse til, at ejendommen tilsluttes til GLOBALCONNECTs fibernet.

2.A. Kundedata og adresseoplysninger
Kunden kan kun bestille tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet til kundens folkeregisteradresse (CPR-adresse) eller til ejendomme, som kunden ejer eller administrerer. GLOBALCONNECT kan ved bestillingen kræve, at kunden identificerer sig ved brug af CPR og NemID.

Er kunden en privatkunde skal kunden ved aftaleindgåelsen give GLOBALCONNECT oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt e-e-mailadresse og mobiltelefonnummer til brug for kontakt mellem GLOBALCONNECT og kunden i forbindelse med bestillingen.

Hvis kunden ikke bor på installationsadressen, skal kunden endvidere oplyse installationsadressen, hvor tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet skal ske (fx kundens fritidsbolig eller kundens udlejningsejendom).

For GLOBALCONNECTs behandling af persondata gælder særskilte privatlivspolitikker, som findes på onefiber.dk/privatlivspolitik.

3. Kvalitets- og serviceniveau
Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til GLOBALCONNECT.

4. Leveringstidspunkt og teknikerbesøg
GLOBALCONNECT fastlægger efter en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. en tidsplan for arbejdets udførelse. Arbejdet tilrettelægges og varetages af GLOBALCONNECT eller en eller flere af GLOBALCONNECT udpegede underleverandører (entreprenører).

GLOBALCONNECT eller GLOBALCONNECTs underleverandør kontakter kunden – enten telefonisk eller pr. e-e-mail eller direkte på installationsadressen – med henblik på at aftale den nærmere placering af kabelindføringspunktet på husmuren (besigtigelsesbesøg).

Adgang til kundens grund med henblik på yderligere besigtigelse ud over besigtigelsesbesøget – fx for at finde den bedste føringsvej for fiber-stikledningen – skal i øvrigt kunne ske uden forudgående aftale med kunden.

Levering af tilslutningen vil normalt ske senest 12 måneder efter kundens bestilling – og ofte tidligere. Det præcise leveringstidspunkt fastsættes af GLOBALCONNECT, og meddeles kunden i en ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske.

På leveringsdagen skal GLOBALCONNECT eller GLOBALCONNECTs underleverandør have adgang til kundens bopæl med henblik på at opsætte den indvendige del af installationen (installationsbesøg). GLOBALCONNECT er berettiget til at opkræve kunden for forgæves teknikerbesøg, hvis teknikeren ikke træffer kunden på adressen på det meddelte leveringstidspunkt. Hvis det meddelte leveringstidspunkt ikke passer kunden, skal kunden kontakte GLOBALCONNECT hurtigst muligt og senest dagen før det meddelte leveringstidspunkt.

Det er en forudsætning for tilslutningsaftalen og for GLOBALCONNECTs overholdelse af det oplyste leveringstidspunkt, at de fornødne tilladelser, herunder gravetilladelser mv., kan indhentes, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret, jf. pkt. 5. Leveringstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for GLOBALCONNECTs kontrol, herunder men ikke begrænset til særlige fysiske forhold og dårligt vejrlig, der besværliggør GLOBALCONNECTs levering, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.) samt situationer omfattet af pkt. 7.C (force majeure).

Levering har fundet sted, når aktiv tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet er etableret, jf. pkt. 1.

5. GLOBALCONNECTs fiberinstallation (stikledning, fiberstik mv.)
En aftale om standardtilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet omfatter følgende:
5.A. Stikledning og kabelindføring
Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør kundens bolig, fritidsbolig mv. Installationsadressen skal i øvrigt ligge inden for det geografiske område, som er dækket af GLOBALCONNECTs fibernet.

Hvis installationsadressen er et parcelhus, et fritidshus eller et rækkehus/klyngehus/dobbelthus, sker indføring af stikledningen (fiberkabel) på kundens grund, hvor det efter GLOBALCONNECTs vurdering er teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssigt – og i videst muligt omfang efter kundens ønske.

Hvis installationsadressen er en etagebolig/lejlighed, sker indføringen af stikledningen (fiberkabel) normalt fra hovedtrappen – og i samråd med ejeren/administratoren af ejendommen, jf. pkt. 2.

Kunden skal sørge for uhindret adgang i forhaven, herunder sørge for at rydde for beplantning mv. 1 meter rundt om kabelindføringspunktet på husmuren. Gives der ikke GLOBALCONNECT uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, jf. pkt. 4, er GLOBALCONNECT berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel, jf. pkt. 5.D. og pkt. 5.E.

Reetablering af udendørsarealer, herunder belægning og beplantning, skal kunden normalt sørge for. I kampagneperioder, hvor GLOBALCONNECT udruller fibernet i et nærmere udpeget lokalområde, sørger GLOBALCONNECT dog for reetablering af belægning (dog ikke beplantning) og oprydning efter gravning på installationsadresser i det lokalområde, som kampagnen vedrører.

Hvis kunden ønsker en anden placering af stikledningen og fiberinstallationen end den, som GLOBALCONNECT har valgt, etablerer GLOBALCONNECT – om muligt – dette ekstraarbejde mod særskilt betaling, jf. pkt. 5.D. og pkt. 5.E.

5.B. Indvendig installation og fiberstik (fiber-KAP)
På installationsadressen etablerer GLOBALCONNECT et fiberstik (et fiber-kabelafslutningspunkt også kaldet fiber-KAP eller fKAP), som udgør afslutningspunktet for GLOBALCONNECTs fibernet og fiber-stikledningen. For GLOBALCONNECTs fibernet er kabelafslutningspunktet den første komponent efter kabelindføringen i kundens bolig det vil sige den vægmonterede boks, som afslutter fiber-stikledningen. Fiberstikket kræver ikke strøm.

Levering af tjenester (bredbånd, tv, telefoni) fra kundens tjenesteudbyder kræver, at der – ud over fiberstikket – også opsættes nettermineringsudstyr (ONT - optisk netterminering) i umiddelbar nærhed af fiberstikket. Endvidere kræver levering af tjenester fra kundens tjenesteudbyder, at der opsættes tilslutningsudstyr i form af router fra kundens tjenesteudbyder. Kunden skal sørge for nødvendig elforsyning til brug for ONT og router, og det kan derfor være en fordel, at der findes en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor fiberstikket placeres. Udgifter til elforsyning påhviler kunden.

GLOBALCONNECT bestemmer den nærmere placering af fiberstikket under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst muligt omfang efter kundens ønske. GLOBALCONNECT placerer som udgangspunkt fiberstikket ved kabelindføringen i kundens bolig. Fiberstikket skal placeres i et beboelsesrum, som er opvarmet og isoleret, og må ikke placeres i et eksempelvis uopvarmet loft, krybekælder eller vådrum.

Hvis kunden ønsker en anden placering af GLOBALCONNECTs fiberinstallation (fiberstik mv.) end den, som GLOBALCONNECT har valgt, etablerer GLOBALCONNECT – om muligt – dette ekstraarbejde mod særskilt betaling jf. pkt. 5.D. og 5.E.

Hvis kunden i øvrigt ønsker en placering af GLOBALCONNECTs fiberinstallation eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt (fx skjult fremføring), etablerer GLOBALCONNECT – om muligt – dette ekstraarbejde mod særskilt betaling jf. pkt. 5.D. og 5.E.

Hvis kunden senere ønsker ledningsføring og placering af GLOBALCONNECTs fiberinstallation ændret, etablerer GLOBALCONNECT – om muligt – dette mod særskilt betaling jf. pkt. 5.D. og 5.E.

Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for GLOBALCONNECT til at installere GLOBALCONNECTs fiberinstallationer og ledningsføring. Gives der ikke GLOBALCONNECT uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, er GLOBALCONNECT berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel jf. pkt. 5.D. og 5.E.

Eventuelle bygningsreparationer som fx maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af GLOBALCONNECTs fiberinstallation, skal kunden sørge for.

GLOBALCONNECT har drifts- og fejlretningsansvaret, jf. pkt. 7.A, for GLOBALCONNECTs fibernet til og med fiberstikket og eventuel nettermineringsudstyr (ONT). Kunden har drifts- og fejlretningsansvaret for det eventuelle interne net. Ved interne net forstås husinstallationer efter nettermineringspunktet i form af telenet eller fordelingsnet til kundens eget brug på installationsadressen, fx ekstra telefonstik eller antennestik.

5.C. Ejendomsret og ansvar for GLOBALCONNECTs installationer
Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) GLOBALCONNECTs udstyr og installationer, og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden må bl.a. ikke gøre indgreb i GLOBALCONNECTs udendørs installationer og i kabelafslutningspunktet (fiberstikket), jf. pkt. 5.A og 5.B.

Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på GLOBALCONNECTs installationer og stikledningen på installationsadressen, som kunden – eller nogen, som kunden har ansvar for – forvolder.

For GLOBALCONNECTs installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre GLOBALCONNECTs tab i de nævnte tilfælde.

5.D. & 5.E. Tillægsydelse prisliste

FTTH Kampagne
Produktnr. Produkttekst Aktion Pris
1 FTTH Access SDU - ind i hus - med internetabonnement AFGIFT 0,00 kr.
2 FTTH Access SDU - ind i hus - uden internetabonnement AFGIFT 4.000,00 kr.
3 FTTH Access SDU - til vej - efterinstallering AFGIFT 15.000,00 kr.
4 FTTH Access SDU Pigtail AFGIFT 1.000,00 kr.
6 FTTH Access MDU - med internetabonnement AFGIFT 0,00 kr
7 FTTH Access MDU - uden internetabonnement AFGIFT 4.000,00 kr.
8 FTTH Access MDU - til MDU - efterinstallering AFGIFT 15.000,00 kr.

Alle ovenstående priser i er kr. og med moms.Andre Gebyrer
Produktnr. Produkttekst Aktion Pris
10 Fravigelse fra pkt. 1.A. AFGIFT 4.000,00 kr.

Alle ovenstående priser i er kr. og med moms.6. Betaling
GLOBALCONNECT opkræver betaling for de engangsydelser, som er forbundet med leveringen, jf. GLOBALCONNECTs til enhver tid gældende prisliste pkt. 5.E.

I kampagneperioder, hvor GLOBALCONNECT udruller fibernettet i et nærmere udpeget lokalområde, tilbyder GLOBALCONNECT dog standardtilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet uden beregning på installationsadresser i det lokalområde, som kampagnen vedrører. Det fremgår af kampagnetilbud og af ordrebekræftelsen fra GLOBALCONNECT.

For levering af ekstraydelser, jf. pkt. 5.D er GLOBALCONNECT altid berettiget til at opkræve normal betaling, jf. GLOBALCONNECTs prisliste pkt. 5.E.

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Regningen fremsendes pr. e-mail. Hvis kunden ikke har en e-mailadresse, fremsendes regningen pr. brevpost.

Ved forsinket betaling er GLOBALCONNECT berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. GLOBALCONNECT er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

GLOBALCONNECT kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand, herunder andre selskaber i GLOBALCONNECT-koncernen, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår og andre ydelser leveret af GLOBALCONNECT.

7. GLOBALCONNECTs misligholdelse
7.A. Fejlafhjælpning
GLOBALCONNECT afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00).

Fejlretning skal ske i samarbejde med og via kundens tjenesteudbyder, jf. pkt. 1.

Grænsen for GLOBALCONNECTs fejlretningsansvar er det af GLOBALCONNECT etablerede kabelafslutningspunkt (fiberstikket) og eventuelle nettermineringsudstyr (ONT), jf. pkt. 5.B.

Fejlretning af GLOBALCONNECTs eventuelle nettermineringsudstyr (ONT), jf. pkt. 5.B, sker som udgangspunkt ved, at Tjenesteudbyder fremsender andet nettermineringsudstyr til kunden pr. post, som kunden herefter selv tilslutter.

Kunden skal sikre, at GLOBALCONNECT med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Gives der ikke GLOBALCONNECT uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er GLOBALCONNECT berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen.

Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i GLOBALCONNECTs fibernet, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, jf. pkt. 5.B, er kunden forpligtet til at dække GLOBALCONNECTs udgifter til fejlsøgning.

7.B. Erstatningsansvar
GLOBALCONNECT er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af GLOBALCONNECT eller nogen, som GLOBALCONNECT har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

A. GLOBALCONNECT er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af GLOBALCONNECTs fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre GLOBALCONNECT har forsømt at begrænse ulemperne herved.

B. GLOBALCONNECT er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at GLOBALCONNECTs fibernet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.

7.C. Force majeure
GLOBALCONNECT er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 7.B, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for GLOBALCONNECTs kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt GLOBALCONNECTs egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

8. Ændringer af GLOBALCONNECTs fibernet
GLOBALCONNECT er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af GLOBALCONNECTs fibernet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. GLOBALCONNECT tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis GLOBALCONNECT skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af nettet.

9. Tvister og klager
Aftalen om tilslutning til GLOBALCONNECTs fibernet er undergivet dansk ret.

I tilfælde af tvist mellem kunden og GLOBALCONNECT om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til GLOBALCONNECT. GLOBALCONNECT træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Hvis kunden er privatkunde, kan GLOBALCONNECTs afgørelse indbringes for Teleanke-nævnet, Axeltorv 6, 3. sal, 1609 København V, tlf. 33 18 69 00, web www.teleanke.dk.

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

10. Nyttige numre – kundeservice
Kundeservice og Support
support.onefiber@globalconnect.dk

OneFiber by GlobalConnect
Hørskætten 3
2620 Taastrup
Danmark
CVR: 26759722